Kestävän koulutuksen teemat

Kuva: Anne Kalliola

Oppimisen pääkaupunki

Koulutusjärjestelmämme varhaiskasvatuksesta korkeakouluihin on ollut viimeisen vuoden aikana suurissa paineissa etäopetuksen synnyttämien paineiden vuoksi. Osa oppilaista, opiskelijoista ja opettajista on selvinnyt tilanteesta hienosti. Osalle puolestaan liian vähäinen tuki, opetustapojen muutos entistä suurempaan itsenäiseen opiskeluun ja lähellä olevan yhteisön muuttuminen on luonut paineita sekä hyvinvoinnille että oppimiselle.

Tilanne voi pahimmillaan johtaa siihen, että oppilaiden ja opiskelijoiden mahdollisuudet tasa-arvoiseen koulutukseen heikkenee merkittävästi. Tämä näkyisi heikkenevinä oppimistuloksina juuri niillä henkilöillä, joita pystyisimme muunlaisella opetuksella ja opetustavoilla tukemaan. Tämä voi johtaa siihen, että normaalioloissa tasa-arvoisessa suhteessa olevat oppilaat jakautuvat niihin jotka pärjäävät hyvin ja niihin, joilla on myöhemmässä vaiheessa paljon kirittävää tiedoissa, taidoissa ja osaamisessa. Kirimistä jokainen joutuu joskus elämässään tekemään, mutta mikäli vastoinkäymisiä tulee useita yhtäaikaa, on tilanne kohtuuton, etenkin kun asian olisi voinut aiemmin korjata korostamalla oppilaiden ja opiskelijoiden tukea. Tämän tuen luomiseen tarvitaan poliittista päätöksentekoa.

Emme osaa kunnolla vielä aavistaa minkälaisia seurauksia kuluneella vuodella on ollut, mutta meidän luoda entistä vahvempaa hyvinvoinnin turvaverkkoa myös kouluihin, jotta jokainen pystyy oppimaan ja työskentelemään. Pelkkä tieto turvaverkon olemassaolosta auttaa usein jaksamaan.

Tämän lisäksi meidän on rakennettava koulutusjärjestelmämme niin, että Jyväskylässä pystyy entistä paremmin opiskelemaan oppilaitosrajat ylittäen ja ilman, että hallinnolliset asiat kuormittavat opettajia. Oppilaat ja opiskelijat tarvitsevat tässä tilanteessa tietenkin laadukasta ja ammattitaitoista ohjausta valintoihinsa ja hahmottamaan omaa tulevaisuuttaan koulutus- ja ohjausalan ammattilaisten kanssa.

Ohessa tarkemmin vielä toimenpiteitä, joita Jyväskylän vihreät ja minä ajamme teemaan liittyen:

  • Turvaamme koulutuksen riittävät resurssit. Asianmukaisilla resursseilla ja riittävän pienillä ryhmillä pidämme huolta sekä oppilaiden että henkilökunnan jaksamisesta.
  • Pidämme huolta siitä, että lapsen oikeudet otetaan huomioon päätöksenteossa. Vahvistamme lasten ja nuorten osallisuutta päätöksenteossa esimerkiksi lisäämällä lapsivaikutusten arviointia.
  • Ehkäisemme syrjäytymistä ja parannamme koulupolun sujuvuutta nivelvaiheissa sekä kehitämme kolmiportaista tukea.
  • Lisäämme oppilas- ja opiskelijahuollon sekä opinto-ohjauksen henkilöstöä oppivelvollisuuden pidentyessä.
  • Tuemme toimintatapojen muutosta sivistyspalveluissa vahvistamalla moniammatillista sekä hallinnonalat ylittävää yhteistyötä.
  • Tuemme lasten ja nuorten harrastamista sekä parannamme harrastusryhmien ja seurojen toimintaedellytyksiä. Lisäämme matalan kynnyksen mahdollisuuksia löytää harrastus niin liikunnasta, kulttuurista kuin vaikka järjestötoiminnasta.